آموزش وردپرس

تمرین هفته آینده مدار منطقی

حاصل عبارتهای ذیل را بدست آورید :

T & F & T OR T XOR F & T XOR NOT T

T & F XOR T & F OR T XOR NOT F

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی