آموزش وردپرس

کلاس شنبه ۹۳۱۰۱۳

کلاس ریاضی پیش طبق معمول برگزار شد و استاد رضایی از برگزاری کلاس جبرانی در شنبه آینده و پس از کلاس اصلی صبح خبر دادند (کلاس جبرانی ریاضی پیش در ساعت زبان) و در ادامه درس داده شد :

1
2
3

 

تمرین هفته آینده ریاضی پیش :

4

 

http://akun.ir/files/Jozveh/Riazipish/exam.pdf

 

کلاس زبان برگزار نشد .

 

کلاس ریاضی علم نیز به رفع اشکال قبل از امتحان ریاضی عمومی تبدیل شد .

 

و سرانجام ادامه درس در کلاس ریاضی عمومی :

1
2
3

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی