آموزش وردپرس

کلاس شنبه ۹۳۰۹۱۵

استاد رضایی برگه های امتحان را تحویل دانشجویان دادند و مجددا چند مثال از تجزیه به کمک اتحادها مطرح شد و در ادامه معادله تدریس شد :

1
2
3
4

 

زبان ، درس ۴ کتاب تدریس شد و در ادامه زمان ها تدریس شد : (Tenses) :

1
2
3
4

 

در ریاضی علم هم عضو ابتدا و انتها و کرانها تدریس شد :

1
2
3
4
5
6
7

 

و در نهایت در ریاضی عمومی :

راجع به رفع ابهام ها تدریس شد ، حد و پیوستگی نیز تدریس شد :

1
2
3
4
5

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی