آموزش وردپرس

کلاس شنبه ۹۳۰۹۰۸

کلاس با حضور تعداد کمی از دانشجویان شروع شد و استاد رضایی امتحان از مبحث اتحادهارا شروع کردند و در پایان افرادی که امتحان داده بودند در لیست حضور و غیاب حاظر خوردند و سپس به ادامه درس پرداختند :

1
2

 

کلاس زبان با آموزش درس سوم با عنوان ………. آموزش داده شد و در ادامه صفات تفضیلی آموزش داده شد :

1
2

 

استاد عراقی زاده به علت تقارن امتحان با ایام اربعین حسینی امتحان را به ۳ هفته آینده شنبه مورخه ۶ دی ۹۳ موکول کردند و در ادامه الباقی مبحث رابطه و مبناها را درس دادند :

1
2
2
3
4
5
6

 

در ریاضی عمومی هم تعیین حد توابع جزء صحیح تدریس شد :

1
2
3
4
5

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی